Sĩ Quan Hải Quân Các Khóa "Lưu-Đày"
This page was last updated: June 16, 2015
Họp mặt lần thứ 14 Lưu-Đày và Thân Hữu
Từ ngày 30 tháng 10 năm 2015.
Tại: Houston,Texas U.S.A.
46780
Trang Lưu-Đày
ĐẶC NHIỆM BAT 21
(George J. Veith Vđh chuyển ngữ)
Gic Mo Đi Biên
Nguyen Hung Son
From Vietnam To Vessel Master
          Captain Mang-Vo
Ky Niem Đoi Quân Ngu
Le Ngoc Trung Duong
I
  Ghi Danh Tham Dư

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
  Thư Ngo
I
I
I
I
I
I
I
I
I