CHỦ TRƯƠNG VÀ THỰC HIỆN
Hội Ái Hữu SQHQ khóa Lưu Đày và Thân Hữu
Ban Tổ Chức Họp Mặt 10 Houston,TX
Những Mảnh Tình Lưu Đày
Đặc San Họp Mặt 10 SQHQ LĐ và TH
Tại Houston 2007
luudayhouston@yahoo.com


VỚI SỰ CỘNG TÁC

Đức Phổ -Phạm Viết Khiết - Giang Hữu Tuyên -Trần Văn Bê
Lê Luyến -Trần Xuân Tin -Vô Lượng -Phan Đình Linh -Hải Hồ-Nguyễn Hùng Sơn -Phan Ni Tấn -Phạm Phú Quới Quang Bình -Lâm Hữu Phước - Lê Ngọc Trùng Dương  Nguyễn Thế Thuận-Nguyễn Văn Nhựt -Quốc Nam -Trần Thành Nghiệp -Mỹ Lệ -Hoài Phương -Hoàng Thị Tâm - Đàm Văn Hòa  -Lê Quang Hổ
TRÌNH BÀY
An Hòa

HÌNH BÌA
"Lửa Đạn" của Nguyễn Hùng Sơn

Ghi Chú:Đặc San Họp Mặt 10 SQHQ khóa Lưu Đày và Thân Hữu là diễn đàn chung của tất cả Hội viên và Thân Hữu.Vì vậy những đóng góp xây dựng cũng như những ý kiến cá nhân,không hoàn toàn phản ảnh quan điểm và chủ trương của Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Hải Quân/Lưu Đày&Thân Hữu.