Nhớ Giang Đoàn

Mấy năm đủ quen mùi lính thủy
Mùi bùn non,cây đước cây tràm...
Mấy năm xuôi ngược vùng Ông Đốc
Căn cứ buồn hiu  giữa  Năm Căn

Đủ quen mùi rượu đế CÀ MAU
Xị ngọt xị cay nói năng phây phả.
Đã gặp qua nhiều tay lãng tử
Tuổi thanh xuân dựng ngược tóc râu!

Sáng lên tàu qua kinh Cái Nháp
Chiều ngược về bến quận Đầm Dơi
Hàng dừa nước nhìn nhau ngơ ngác
Sông núi buồn,thương nhớ cũng chơi vơi!

Lính xa nhà mượn rượu nhớ khơi khơi...
Đêm pháo kích quen rồi.Không núp
Cô gái quê nước da màu đất
Tai đeo tằm cười nói buông lơi...

Đêm thở dài trên sông Cái Lớn
Tiếng dân chài kéo lưới lê thê.
Tôm cá cuồng chân không lối trốn
Đám thủy lôi ngấp nghé cửa Bồ Đề...

Lên ca.Tàu uống no dầu cặn
Đám lính vô tư mặc giáp dày
(Thánh Tổ khi xưa không súng đạn
Ba thước gươm tỏ rỏ mặt râu mày!)

Đức Phổ
Sàisòn 1973

Đức-Ph