INNER HARBOR BALTIMORE 
                           2017
                     Nhạc Cảnh
   THŨY THỦ & GIAI NHÂN
                   2017
       Tùy Bút - Nhạc Cảnh
   LURAY CAVERNS VIRGINIA
                    2017
               Nhạc Cảnh

     LĐ HUỲNH VĂN PHƯỚC
                  Thực Hiện
                  
          CHÂN DUNG LƯU ĐÀY
                   1969 - 1975
                    Nhạc Cảnh
    LƯU ĐÀY HỌP MẶT LẦN ĐẦ
                          1989
                     Nhạc Cảnh
ĐẠI HỘI LƯU ĐÀY VIII Tập 1
                    2017
               Nhạc Cảnh
       WASHINGTON D.C.
                 2017
             Nhạc Cảnh
    ĐẠI HỘI LƯU ĐÀY VIII Tập 2
                     2017
               Nhạc Cảnh
     CINCINNATI MY LOVELY CITY
                         2017
                    Nhạc Cảnh
   CARNIVAL CRUISE Part 1
                    2019
               Nhạc Cảnh
    CARNIVAL CRUISE Part 2
                    2019
               Nhạc Cảnh
     CARNIVAL CRUISE Part 3
                     2019
                Nhạc Cảnh
     49 NGÀY NHỚ BẠN
                2019
           Nhạc Cảnh
   Tài Liệu Sưu Tầm   
          SQHQLD
 Huy Hiệu Các Đơn Vị              HQVNCH       
NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
                   2017
               Nhạc Cảnh

                 S Ĩ  Q U A N  H Ả I  Q U Â N  L Ư U  Đ À Y
      LĐHN 2009 SEATTLE
                   2020
             Nhạc Cảnh
      LĐHN 2011 SAN JOSE
                  2020
             Nhạc Cảnh
   LĐHN 2013 WESTMINSTER
                       2020
                  Nhạc Cảnh 
      LĐHN 2015 HOUSTON
                   2020
             Nhạc Cảnh
      LĐHN 01,03,05 FL,DC,CA
                       2020
                  Nhạc Cảnh
   Lưu Đày Kỹ Yếu
         SQHQLD
   Hành trình 
   SQHQLĐ
         DANH SÁCH
        SQHQLD&TH
    NHỚ BẠN ĐỒNG MÔN
                 2022
            Nhạc Cảnh
   HÂM NÓNG TÌNH LƯU ĐÀY
                    2022
              Nhạc Cảnh
   ĐÊM TÌNH NGHĨA LƯU ĐÀY
                     2022
                Nhạc Cảnh
       Tranh NGUYỄN HÙNG SƠN
                       2022
                     Hội Họa
   ĐÀM VĂN HÒA 1948-2023
                   2023
              Nhạc Cảnh
     LƯU ĐÀY HỘI NGỘ SEATTLE , WA  2023
  THÔNG BÁO 
      Tổ chức tại Seattle tiểu bang Washington ngày 18 và 19 tháng 8 năm 2023
                           Cruise Alaska ngày 20 - 27 tháng 8 năm 2023