INNER HARBOR BALTIMORE 
                           2017
                     Nhạc Cảnh
   THŨY THỦ & GIAI NHÂN
                   2017
       Tùy Bút - Nhạc Cảnh
   LURAY CAVERNS VIRGINIA
                    2017
               Nhạc Cảnh

     LĐ HUỲNH VĂN PHƯỚC
                   Thực Hiện
                  
          CHÂN DUNG LƯU ĐÀY
                   1969 - 1975
                    Nhạc Cảnh
    LƯU ĐÀY HỌP MẶT LẦN ĐẦ
                          1989
                     Nhạc Cảnh
ĐẠI HỘI LƯU ĐÀY VIII Tập 1
                    2017
               Nhạc Cảnh
       WASHINGTON D.C.
                 2017
             Nhạc Cảnh
    ĐẠI HỘI LƯU ĐÀY VIII Tập 2
                     2017
               Nhạc Cảnh
     CINCINNATI MY LOVELY CITY
                         2017
                    Nhạc Cảnh
   CARNIVAL CRUISE Part 1
                    2019
               Nhạc Cảnh
    CARNIVAL CRUISE Part 2
                    2019
               Nhạc Cảnh
     CARNIVAL CRUISE Part 3
                     2019
                Nhạc Cảnh
     49 NGÀY NHỚ BẠN
                2019
           Nhạc Cảnh
  Tài Liệu Đặc Biệt                             
 Huy Hiệu Các Đơn Vị              HQVNCH       
NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
                   2017
               Nhạc Cảnh

                 S Ĩ  Q U A N  H Ả I  Q U Â N  L Ư U  Đ À Y
      LĐHN 2009 SEATTLE
                   2020
             Nhạc Cảnh
      LĐHN 2011 SAN JOSE
                  2020
             Nhạc Cảnh
   LĐHN 2013 WESTMINSTER
                       2020
                  Nhạc Cảnh 
      LĐHN 2015 HOUSTON
                   2020
             Nhạc Cảnh
      LĐHN 01,03,05 FL,DC,CA
                       2020
                  Nhạc Cảnh