TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT HÀNH TRÌNH HỘI ÁI HỮU CỰU SQHQ LƯU ĐÀY & THÂN HỮU

        Do LĐ Huỳnh văn Phước sưu tầm lưu trữ trên 30 năm  .