LĐ HUỲNH DUY TRINH
                        Thực Hiện
                  
    Nhạc Cảnh
 Tiệc Hôi Ngộ HQLĐ 2017

 Nhạc cảnh
               Bảo Tuyết