SĨ QUAN ĐẶC BIỆT

 HI QUÂN NHA TRANG

Phạm Viết Khiết,

Thủ Khoa khóa 1 Đặc Biệt đang nhận bằng tốt nghiệp

Đầu năm 1972 Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang {TTHL/HQ/NT] bắt đầu khai giảng khóa 1 Đặc Biệt Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Khóa 1 Đặc Biệt được đặt tên là khoá Thủy Tinh (Mercury), khoá 2 Đặc Biệt là khoá KimTinh (Venus), khóa 3 Đặc Biệt là Hỏa Tinh (Mars), khóa 4 là khoá Mộc Tinh (Jupiter) và khoá 5 là khóa cuối được đặt tên là khóa Thổ Tinh (Saturn).

Các khóa Đặc Biệt này nhằm mục đích bổ túc Hải Nghiệp cho các sĩ quan Hải quân chưa thụ huấn qua một khóa hải nghiệp nào trong hoặc ngoài nước.Những sĩ quan hải quân chưa học hải nghiệp được gọi là Sĩ Quan Hải Quân Chiến Binh (Chiến Binh viết tắt lá CB). Các khóa Đặc Biệt này gồm nhiều thành phần sĩ quan xuất thân khác nhau. Nhưng đa số khóa sinh là những cựu sinh viên sĩ quan Hải Quân đă tốt nghiệp căn bản Sĩ Quan Lục quân. Theo học các khoá Đặc Biệt này c̣n có một số sĩ quan khóa 22B, 23 và 24 Sĩ Quan Hiện Dịch của trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt được chuyển sang Hải Quân và các sĩ quan trừ bị Thủ Đức được Bộ tư Lệnh Hải Quân tuyển mộ. Ngoài ra có một số ít khóa sinh từng là những sĩ quan hải quân đă phục vụ lâu năm trong Hải quân. Khóa 1 Đặc Biệt c̣n có 2 Sĩ quan Biên tập viên cải ngạch sang Giang Cảnh và khóa 2 Đặc Biệt có 2 Sĩ quan cấp Úy (một Đại Úy và một Thiếu Úy) của Quân Vận theo học.

SĨ QUAN ĐẶC BIỆT HẢI QUÂN NHA TRANG XUẤT THÂN TỪ HẢI QUÂN:

Các Sĩ Quan Hải Quân Đặc Biệt gốc Hải Quân chính là những Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân thuộc tài nguyên khóa 21 và 22 SQHQ được BTL/HQ tuyển mộ vào năm 1969. Quá tŕnh quân ngũ của những sĩ quan gốc Hải quân đă trải qua 4 giai đoạn huấn luyện và phục vụ như sau:

Giai đoạn 1 : dự tuyển vào Hải Quân và được gởi thụ huấn Căn Bản Quân Sự tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung [TTHL/Quang Trung] (3 tháng). Điều kiện được tuyển mộ cũng như các SVSQ Hải quân của các khóa khác: có sức khoẻ và tŕnh độ văn hóa từ Tú Tài Toàn Phần ( Tú Tài II) ban Toán ( ban B) hay Tú Tài II Kỷ Thuật trở lên.

Giai đoạn 2 : thụ huấn Kỷ Thuật Tác Chiến Bộ Binh và Lảnh Đạo Chỉ Huy tại các trường huấn luyện Sĩ Quan Bộ Binh như Thủ Đức và Đồng Đế ( thời gian 6 tháng). Sau khi tốt nghiệp trở về hải quân được mang cấp bậc HQ.Chuẩn Úy CB ( Chiến Binh).

Giai đoạn 3 : sau khi tốt nghiệp giai đoạn 2 kể trên các tân sĩ quan được BTL/HQ/VNCH bổ sung về các đơn vị bờ, các trung tâm huấn luyện, căn cứ, duyên đoàn và những đơn vị tác chiến sông ng̣i

( thời gian phục vụ trên dưới 2 năm ).

Giai đoạn 4 : bổ túc Hải Nghiệp tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang (6 tháng). Sau khi tốt nghiệp đương nhiên trở thành Sĩ Quan Hải Quân Ngành Chỉ Huy. Một đặc điểm đáng nêu lên là tất cả sĩ quan hải quân đặc biệt sau khi tốt nghiệp đều được đưa đi phục vụ các đơn vị biển như Hạm Đội và Hải Đội Duyên Pḥng

Như vậy một Sĩ Quan Đặc Biệt Hải Quân Nha Trang có 2 văn bằng tốt nghiệp do bộ Quốc Pḥng cấp:

1/ Văn Bằng Tốt Nghiệp Sĩ Quan Bộ Binh.

2/ Văn Bằng Tốt Nghiệp Sĩ Quan Hải Quân Ngŕnh Chỉ Huy. (theo Nghị Định số 210/QP/NĐ của Bộ Quốc Phňng VNCH).

CHI TIẾT VỀ KHÓA 21 VÀ 22 SĨ QUAN HẢI QUÂN:

Khởi đầu vào cuối năm 1969 BTL/HQ đă gởi một số sinh viên sĩ quan tài nguyên khóa 20,khóa21,khóa 22 SQHQ/NT đến quân trường Thủ Đức và Đồng Đế theo học khóa 6/69 Sĩ Quan Trừ bị Bộ Binh.(Trong  kế hoạch hóa chiến tranh Việt Nam năm1969 BTL/HQ đă gởi trên  1.000  Sinh Viên Sĩ Quan Hải quân Nha Trang thuộc tài nguyên của các khóa 20,khóa 21,khóa 22 để đào tạo thành Sĩ Quan ở các quân trường như:Nha Trang,O.C.S,Thủ Đức , Đồng Đế để họ trở thành sĩ quan và trở về phục vụ cho Quân chủng Hải Quân).

Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang chỉ thâu nhận nhưng vẫn không đủ chổ cho tài nguyên khóa 20  được vào học khóa 20 NhaTrang trong năm 1969.Nên năm 1970 BTL/HQ tiếp tục tuyển mộ sinh viên sĩ quan hải quân cho trường sĩ quan hải quân Nha Trang phải dùng lại  danh xưng tài nguyên khóa 21 lần thứ 2(tài nguyên khóa 21 và khóa 22 của năm 1969 không c̣n nửa, đây là chi tiết kỳ lạ giải thích tại sao tài nguyên khóa 22 lại đi  trước tài nguyên khóa 21)Tiếp theo cuối tháng 3 năm 1970 BTL/HQ tiếp tục gởi một số sinh viên khóa 21 SQHQ đến quân trường Thủ Đức theo học khóa 1/70 Sĩ Quan Bộ Binh . Khóa 21- 1/70 sớm rời quân trường Thủ Đức và trở về BTL/HQ vào trung tuần tháng 7 năm 1970, không phải theo học giai đoạn cuối của chương tŕnh bộ binh.

Kế hoạch ACTOV ( Accelerated Turn Over VietNam ):

Kể từ năm 1969 chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu thực thi kế hoạch này nhầm mục đích gia tăng quân số Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa [QLVNCH] để có đủ khả năng tự bảo vệ miền Nam Việt Nam và quân đội VNCH sẽ từ từ thay thế quân đội đồng minh (Kế Hoạch Việt Nam Hoá Chiến Tranh). Do đó nhu cầu quân số cũng như huấn luyện từ cấp sĩ quan đến binh sĩ đă được cấp bách soạn thảo và thi hŕnh. Kế hoạch Việt Nam Hóa áp dụng cho toàn quân binh chủng Hải Lục Không Quân trong QLVNC và giao nhiều Tuần Duyên Đĩnh -WPB ( lực lượng Coast Guard của Hoa Kỳ), Khinh Tốc Đĩnh (PCF), các Giang Đoŕn, Căn Cứ Yểm Trợ Tiếp Vận cůng lúc chuyển giao nhiều chiến hạm lớn như Khu Trục Hạm (DER) và Tuần Dương Hạm (WHEC). Bởi thế số lượng sĩ quan và đoàn viên hải quân lúc bấy giờ trở nên thiếu hụt trầm trọng.

Trước nhu cầu cấp bách về quân số nhất là sĩ quan chỉ huy, trưởng toán, chuyên viên kỷ thuật. BTL/HQ đă phải tuyển mộ ồ ạt Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân và đồng thời đào tạo cấp tốc một số sinh viên tân tuyển trở thành Sĩ Quan Hải Quân Chiến Binh trong một thời gian ngắn nhất ( không cần kiến thức về hải hành đ̣i hỏi về chuyên môn hải nghiệp. Cùng lúc cuộc chiến sông ng̣i đang lúc dầu sôi lửa bỏng, nhu cầu sĩ quan trưởng toán giang đĩnh và sĩ quan kỷ thuật lại càng trở nên cấp bách hơn.

Cho đến cuối năm 1969 Bộ Tư Lệnh Hải quân đă tuyển mộ được gần hàng ngh́n khóa sinh sinh viên sĩ quan Hải Quân. Vào thời điểm này TTHL/HQ/Nha Trang có 2 khóa đang thụ huấn : khóa 19 và 20 SQHQ.

Tại trung Tâm Tạm Trú Bạch Đằng II Saigon tân khóa sinh càng ngày càng ứ động. V́ thế phải có một số khóa sinh được đưa xuống tạp dịch tręn các chiến hạm. BTL/HQ tiếp tục khai triển kế hoạch đŕo tạo cấp bách sĩ quan hải quân kịp thời cho kế hoạch Việt Nam Hóa Hải Quân . Do dó, cuối năm 1969 lần lượt nhiều đợt khóa sinh được đưa đến TTHL Quang Trung thụ huấn Căn Bản Quân Sự.

Khởi đầu lęn Quang Trung học căn bản quân sự là khóa 19 SQHQ, tiếp đến là khóa 20 SQHQ. Sau khóa 20 SQHQ, vào cuối năm 1969 BTL/HQ tiếp tục đưa lên Quang Trung hằng trăm khóa sinh thuộc tài nguyên khóa 22 SQHQ. Ngay sau khi măn khóa tại Quang Trung,số sinh viên khóa 22 SQHQ này được BTL/HQ đưa thẳng lên trường Bộ Binh Thủ Đức và Đồng Đế. Đây là khóa đầu tiên mà BTL/HQ đưa SVSQ/HQ đến trường bộ binh đào tạo Sĩ Quan với số lượng trên hằng trăm sinh và bộ khóa 21 SQHQ với tổng số 530 SVSQ/HQ lęê TTHL/Quang Trung.

Song song với việc đưa sinh viên đến các quân trường Bộ Binh để được huấn luyện căn bản quân sự và tác chiến bộ binh. BTL/HQ c̣n tuyển khóa sinh có tŕnh độ khá Anh Ngữ từ tài nguyên các khóa 20, 21 và 22 SQHQ sau khi họ đă học xong giai đoạn căn bản quân sự tại Quang Trung để gởi thụ huấn Hải Nghiệp ngắn hạn (6 tháng) tại các trường Hải quân của Hoa Kỳ và Úc ( Officer Candidate School) đuợc gọi tắt là Sĩ Quan Hải Quân OCS.

SINH VIÊN SĨ QUAN HẢI QUÂN ĐƯỢC GỞI ĐẾN CÁC QUÂN TRƯỜNG BỘ BINH:

Đợt đầu tiên theo học khóa 6/69 Thủ Đức :

Có 202 Sinh Viên Khóa 22 SQHQ, trong số này có 13 sinh viên của khóa 20 SQHQ (có 9 sinh viên c̣n đang theo tạp dịch trên các chiến hạm đang hoạt động ngoài vùng công tác không theo về kịp để nhập học khóa 20 SQHQ Nha Trang ). Tại trường Bô Binh Thủ Đức trong lúc di hành ra băi tập ngang qua cầu Bến Nọc có một đại đội sinh viên bị ḿm gài (DH 10) của Việt Cộng phục kích gây cho một số sinh viên khóa 6/69 này bị tử vong và bị thương. Trong số này có 1 SVSQ/HQ bị tử thương, 2 SVSQ/HQ khác bị trọng thương phải giải ngũ sớm và 1 SVSQ/HQ khác bị thương nhẹ tiếp tục học sau khi nằm bệnh xá một tuần lễ.

Khóa 6/69 Thủ Đức có 2 SVSQ/HQ cho rớt v́ đón xe lam về quân trường thay v́ đợi xe GMC chở về , ra trường mang cấp bậc HQ.Thượng Sĩ CB, sau trở về học khóa 23 SQHQ/Nha Trang. Khóa 6/69 Đồng Đế có 50 SVSQ/HQ theo học. Đồng thời BTL/HQ cũng đă tuyển thêm 35 sĩ quan Bộ binh vừa tốt nghiệp khóa 6/69 Thủ Đức sang Hải quân ( gần phân nữa số sĩ quan Bộ binh này được về Liên Đoàn Người Nhái ).

Sĩ Quan Hải Quân theo học khóa 6/69 Thủ Đức và Đồng Đế ra trường mang cấp bậc HQ.Chuẩn Úy sau sĩ quan Hải quân khóa 19 SQHQ Nha Trang 2 tháng và trước khóa 20 SQHQ Nha Trang 4 tháng.

Danh xưng “Hải quân lưu đày”. Danh xưng này do các sinh viên sĩ quan Hải quân như Phạm Thái Hoàng, Vơ Văn Màng, Trần Hùng Cận ( tử trận vào đầu tháng 4 năm 1975 trên HQ.401 tại cửa Bồ Đề Năm Căn Cà Mâu ). Tiếp sau đó danh xưng này được truyền khẩu qua các sinh viên hải quân khác và các sinh viên khóa sau. Phần đông các SVSQ/HQ được đưa đến các quân trường Bộ binh đồng chấp nhận danh xưng này một cách dễ dàng bởi v́ hầu hết sinh viên hải quân lúc bấy giờ không ai hiểu được mục đích của BTL/HQ đưa sinh viên sĩ quan hải quân đi học trường bộ binh. Cũng cần nêu lên lúc bấy giờ có sự kiện một số phụ huynh của có con em là SVSQ/HQ khiếu nại.Nhưng phần lớn th́ vô tư, dễ dàng chấp nhận sự huấn luyện của BTL/HQ. Nghĩa là BTL/HQ đưa đâu học đó. Thậm chí nhiều sinh viên sớm mong rời quân trường ra đơn vị phục vụ càng sớm càng tốt.

Đợt thứ hai theo học khóa 1/70 Thủ Đức :

Sau khóa 6/69, ngày 30 tháng 12 năm 1969 BTL/HQ tiếp tục đưa 530 Sinh Vięn khóa 21 SQHQ lên TTHL/Quang Trung (gồm 3 đại đội : 18C,19D và 20E của Tiểu Đoàn Trương Tấn Bửu,Liên Đoàn B). Sau khi măn khóa căn bản tại Quang Trung,tài nguyên khóa 21 SQHQ có 86 sinh viên trở về BTL/HQ học bổ túc Anh Ngữ chuẩn bị du học Sĩ Quan OCS tại Hoa Kỳ và 268 sinh viên được đưa ra TTHL/HQ/Nha Trang để thụ huấn khoá 21 SQHQ/Nha Trang ( Khóa Đệ Nhị Nhân Mă ). C̣n lại 176 sinh viên được gởi theo học khóa 1/70 Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức.

Mặc dù BTL/HQ đă tuyển mộ sinh viên sĩ quan Hải quân ồ ạt và đồng thời lấy thêm sĩ quan vừa tốt nghiệp từ Thủ Đức và Vơ Bị Quốc Gia Đŕ Lạt sang hải quân nhưng nhu cầu sĩ quan hải quân vẫn chưa đủ. BTL/HQ phải gởi tiếp một số tân khóa sinh c̣n đang tạm trú tại TT/Tạm Trú Bạch Đằng II lần lượt đến các khóa 2/70, 3/70 và 4/70 Thủ Đức nhưng với quân số ít hơn khóa 6/69 và khoá 1/70.

SĨ QUAN HẢI QUÂN CHIẾN BINH

Các sĩ quan Hải quân sau khi tốt nghiệp từ các quân trường Bộ Binh trở về Hải Quân mang cấp bậc HQ.Chuẩn Úy Chiến Binh ( viết tắt HQ.Chuẩn Úy CB ) và được điều động đến phục vụ các đơn vị không cần kiến thức hải nghiệp như: Bộ Tư Lệnh Hải Quân, Bộ Tư Lệnh Hải Quân các Vùng,Căn Cứ, Duyên Đoàn, Hải Quân Công Xưởng, các đơn vị Yểm Trợ Tiếp Vận như Căn Cứ Yểm Trợ Tiếp Vận Sửa Chữa, Tiền Doanh hay Tiền Phương Yểm Trợ vŕ đông nhất lŕ các đơn vị Tác Chiến trong sông.

Riêng khóa 22 SQHQ học khóa 6/69 Thủ Đức có đến 96 Sĩ Quan Hải Quân xuất thân từ các trường Kỷ Thuật tại SaiGon (Cao Thắng), Vĩnh Long, Đà Nẳng, Qui Nhơn v.v...cho nên những tân sĩ quan Hải quân này được trực tiếp thuyên chuyển về những đơn vị Yểm Trợ Tiếp Vận Sửa Chữa. Tuy nhiên các Giang Đoàn Thủy Bộ, Tuần Thám, Ngăn Chận, Trục Lôi, Hộ Tống, Tác Chiến Điện Tử, Xung Kích Hải Quân, Duyên Đoàn và Liên Đội Người Nhái nói chung là những đơn vị tác chiến lúc đó có Sĩ Quan Hải Quân Chiến Binh tân đáo đông nhất vào đầu thập niên 1970.

Đặc biệt sĩ quan hải quân Chiến Binh rất nhiều người có Cử Nhân hoặc sắp xong Đại Học Khoa Học,Văn Khoa, Luật Khoa cho nên sau khi tốt nghiệp Sĩ Quan Bộ Binh nhiều HQ.Chuẩn Úy CB được bổ nhiệm về các Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân SaiGon, Nha Trang và Cam Ranh làm Sĩ Quan Cán Bộ như Nguyễn Kim Sa, Bùi Thọ Xung, Phạm Viết Khiết, Giang Hữu Tuyên, Nguyễn Hữu Lễ, Đổ Ngọc Thành v.v.....[tất cả có 11 Sĩ Quan Hải Quân trong số 176 Sĩ Quan Hải Quân Chiến Binh khóa 1/70 Thủ  Đứ c( tài nguyên khóa 21 SQHQ) chưa kể các khóa khác]. Có nhiều sĩ quan Chiến Binh bấy giờ được bổ đi học các ngành đặc biệt như An Ninh, T́nh Báo, Không Ảnh, Chiến Tranh Chính Trị, Tiếp Liệu, Truyền Tin v.v...Đồng thời cũng có nhiều sĩ quan Hải Quân Chiến Binh trở về BTL/HQ tái dự tuyển Anh Ngữ để đi học OCS ( U/ O ) và Sĩ Quan Người Nhái Hoa Kỳ.

Sĩ Quan Hải Quân Chiến Binh xuất thân từ Hải Quân, Thủ Đức, Đồng Đế, Vő Bị Quốc Gia Đà Lạt chẳng những là một lực lượng quang trọng mà cũng là trái độn cần thiết cho giai đoạn khởi đầu kế hoạch bŕnh trướng Hải Quân VNCH ( 1969-1972) lúc bấy giờ. Họ c̣n là đội ngũ sĩ quan trẻ sớm được tung ra chiến trường trong giai đoạn khốc liệt nhất.

Với khả năng lănh đạo chỉ huy và kiến thức quân sự được đào tạo tại các quân trường Bộ Binh cùng với vốn liếng văn hóa cũng như chuyên môn kỷ thuật săn có , các sĩ quan hải quân Chiến Binh đă mang vào ứng dụng rất có hiệu qủa qua các công tác điều hành tiếp vận, sửa chữa, cũng cố , tái tạo các công sự chiến đấu, pḥng thủ, hành quân hỗn hợp với các đơn vị bộ binh, trưởng toán các giang đĩnh chỉ huy ngăn chận ,tấn công, xung kích, hải kích, thám sát, truy lůng, đột kích địch quân tręn kắp hang cůng sông rạch miền Nam và biên giới Việt Miên. Trước chiến trường khốc liệt lúc bấy giờ, thật sự nhờ vào khả năng lănh đạo chỉ huy và kỷ thuật tác chiến bộ binh lănh nhận được từ các quân trường bộ binh mà các sĩ quan hải quân chiến binh đă tránh được những tổn thất lớn trên chiến trường và đồng thời tạo được nhiều thành tích chiến thắng vẽ vang.

Coi như kế hoạch của BTL/HQ đưa SVSQ/HQ đi học trường bộ binh đă thành công trên 2 mặt : đáp ứng được nhu cầu tăng quân số và đồng thời huấn luyện được một đội ngũ sĩ quan hải quân có khả năng chiến đấu thích ứng với chiến trường sông rạch lúc bấy giờ.

Sĩ quan hải quân Chiến Binh đă đóng góp không nhỏ trọng trách trấn đăo giử sông trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến sông ng̣i mà họ đă góp phần gánh vác ngay từ phút đầu. Nhiều sĩ quan hải quân Chiến Binh từng là trưởng toán các giang đĩnh đă tạo nên những chiến tích oanh liệt và cũng không thiếu những chàng trai trẻ dâng cả tuổi trẻ đầy kiêu hùng đi xây mộng hải hồ ; nhưng tiếc thay ! chưa một ngày trên sóng biển trùng dương đă vội vă gục ngă trên những ḍng sông, trong kinh rạch hay hải đảo xa xôi như HQ.Trung Úy Người Nhái Nguyễn Văn Toàn (trận Đồng Tâm), HQ.Chuẩn Úy / CB. Kha Tư Quốc ( Duyên Đoàn 16), HQ.Trung Úy/ CB LêThanh Xuân ( trận Mộc Hóa ), HQ.Chuẩn Úy/ CB. Huỳnh Hữu Phước(GĐ.72 Thủy Bộ), HQ.Trung Úy Hải Kích Lê Văn Đơn ( trên đảo Hoàng Sa trong trận hải chiến lịch sử Hoàng Sa 1974 ) và c̣n nhiều sĩ quan hải quân Chiến Binh khác nữa đă sớm hy sinh một phần cơ thể hay yên nghĩ vĩnh viễn trong ḷng đất mẹ đă tiếp nối nhau tô điểm lẫm liệt thêm cho dňng chiến sử của Hải Quân VNCH.

CÁC KHÓA ĐẶC BIỆT SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG

Những sĩ quan hải quân Chiến Binh đă một thời ngang dọc trên khắp chiến trường sông rạch miền Nam với những ḱnh ngư dậy sóng, với những trận đánh kinh hồn hay ngày đêm xuất kích, săn lùng địch quân tận nơi đầm lầy nước độc hoặc dọc ngang bięn giới hay tręn các chiến đĩnh của Duyęn Đoŕn tuần kích dọc bờ duyên hải...Phần đông họ trở về quân trường Nha Trang từ các đơn vị tác chiến đó ( vě vậy khóa 1 Đặc Biệt SQHQ/NT cňn có tęn gọi là khóa Thiên Lôi ).

Khác với sinh viên sĩ quan Hải Quân các khóa thường niên tại TTHL/HQ/Nha Trang, phần đông sinh vięn các khóa Đặc Biệt trước khi về quân trường Nha Trang đă từng trải qua đoạn đường chiến binh dŕy dạn tại một số đơn vị bờ, căn cứ hay các đơn vị tác chiến sông ngňi. Nhiều sĩ quan hải quân Đặc Biệt với đoạn đường chiến binh đă sớm nếm můi biển mặn cùng với bộ quân phục đă đậm mŕu nước biển qua nhiều năm dŕi trấn đóng tại những hải đảo xa xôi hay lăn lóc ngoŕi biển khơi từ các đơn vị hải quân thuộc các Vůng Duyęn Hải trước khi trrỏ về quân trường Nha Trang.

Có lẽ đă trải qua đoạn đường chiến binh, cho nęn tất cả Sĩ Quan Hải Quân các Khóa Đặc Biệt khi măn khóa Hải Nghiệp Nha Trang đều được thuyęn chuyển về đơn vị đi biển như Hạm Đội vŕ Hải Đội Duyęn Phňng. Kể từ đó tręn mỗi chiến hạm có sĩ quan hải quân Đặc Biệt phục vụ. Rięng các sĩ quan hải quân Đặc Biệt tân đáo về các Hải Đội Duyęn Phňng, họ lại tiếp tục được gởi đi tu nghiệp khóa Thuyền Trưởng Tuần Duyęn Đĩnh (WPB) vŕ Khinh Tốc Đĩnh (PCF) tại TTHL/HQ/Cam Ranh ( có 4 khóa Thuyền Trưởng Hải Đội Duyęn Phňng với thời gian là 2 tháng rưỡi cho mỗi khóa học). Các khóa thuyền trưởng này nhằm đào tạo Chức Năng Thuyền Trưởng và săn sàng ứng dụng cho chiến thuật dùng các chiến đĩnh trải dài trên mặt biển làm mục tiêu gỉa chống hỏa tiển "hải hải"(Surface to surface) từ các chiến đĩnh Komar của Liên Sô trang bị cho Cộng sản Bắc Việt dự định trŕn xuống vùng biển miền Nam Việt Nam ( chiến thuật này được tiết lộ đến khóa 4 Thuyền Trưởng năm 1973. Chiến thuật nŕy có ghi trong bŕi "Tường thuật trận Hải Chiến Lịch Sử Hoàng Sa trong đoạn " Lư Do tại sao tôi có mặt tại Hoàng Sa " của HQ. Đại Tá Hŕ Văn Ngạc ).

Bộ Tư Lệnh Hải Quân đă bổ sung rất đông sĩ quan hải quân Đặc Biệt với khoảng tręn dưới 30 sĩ quan của mỗi khóa về mỗi Hải Đội Duyęn Phňng. Vě vậy kể từ năm 1972 cho đến giờ phút cuối của cuộc di tản Hạm Đội Hải Quân VNCH đęm 29/4/1975 hầu hết các Thuyền Trưởng của 5 Hải Đội Duyęn Phňng đều do Sĩ Quan Hải Quân các khoá Đặc Biệt tiếp nhau đảm nhận trọng trách tuần duyęn bảo vệ suốt chiều dŕi duyên hải mền Nam Việt Nam.

Có một số sĩ quan hải quân Đặc Biệt sau khi rời tầu biển được BTL/HQ sớm gởi đi học Tham Mưu Trung Cấp ( HQ.Trung Úy Vĩnh Nam, Nguyễn Văn Khang, Phạm Viết Khiết v.v...), Kỷ Sư Phú Thọ (HQ.Trung Úy Dương Minh Châu, Lę Chí Hân, Chương Đệ, Lưu Tiến...) vŕ Đại Học Chíến Tranh Chính Trị Đŕ Lạt ( HQ.Trung Uư Hŕ Văn Vinh..)

Nh́n chung sĩ quan hải quân Đặc Biệt có một quá trěnh được huấn luyện vŕ phục vụ đồng nhất vừa có kinh nghiệm phục vụ đơn vị bờ, giŕu kinh nghiệm tác chiến tręn đất liền cũng như tręn sông rạch và đồng thời họ cũng là những " đứa con của biển ". Rời sông ra biển, từ biển lại về sông. Sĩ quan hải quân đặc biệt gắn liền với sông vŕ biển lŕ vậy.

Vài thành tích về khả năng và lănh đạo chỉ huy của sĩ quan các khóa Hải Quân Đặc Biệt:

- HQ.Đại Úy Trần Minh Chánh, khóa 24 Vő Bị Quốc Gia được chuyển sang Hải Quân, tốt nghiệp á khoa khóa 1 Đặc Biệt SQHQ/NT đă sớm đảm nhận chức vụ Hạm Trưởng Tuần Duyęn Hạm HQ.601.

Nhiều sĩ quan hải quân Đặc Biệt vừa lŕ sĩ quan ngŕnh Chỉ Huy lại có khả năng Cơ Khí ( xuất thân học sinh, sinh vięn Kỷ Thuật ) như :

-HQ.Trung Úy Bùi Đức Ly (Tài nguyên SQHQ/K. 22-6/69 ), khóa 1Đặc Biệt SQHQ/NT vừa xử lư Hạm Phó lại kiêm Cơ Khí Trưởng Trợ Chiến Hạm HQ.231.

- HQ.Trung Úy Nguyễn Minh Phát ( Tài nguyên SQHQ/K. 22-6/69 ) với quyền Chỉ Huy Trưởng Duyên Đoàn 35 đă tử thủ và chỉ huy nhân viên đánh bật cuộc tấn công của Việt Cộng vào Duyên Đoàn tháng 3 năm 1975 được Tư Lịnh Hải Quân Lâm Nguơn Tánh gắn huy chương ngay mặt trận.

- HQ.Truyng Úy Phạm Quốc Nam ( Tài nguyên SQHQ/K. 21-1/70) khóa 2 Đặc Biệt SQHQ/NT- Khóa 4 Thuyền Trưởng (TTHL/HQ/ Cam Ranh ): Cựu Thuyền Trưởng Hải Đội 4 vŕ 5 Duyęn Pḥng, quyền Hạm Trưởng Tuần Duyên Hạm HQ.611 Trường Sa.

- HQ.Trung Úy Nguyễn Văn Công , khóa 3 Đặc Biệt SQHQ/NT nguyęn lŕ Chỉ Huy Phó Tiền Doanh Yểm Trợ Rạch Sỏi với quyền Chỉ Huy Trưởng đă cùng với 20 Hạ Sĩ quan và đoàn viên trong ngày 30/4/1975 không buông súng đầu hàng địch theo lệnh của Dương Văn Minh mŕ vẫn tiếp tục chiến đấu không cho cộng quân vŕo tiếp thu đơn vị. Cuộc kháng cự đă hạ tại chổ một số cán binh Cộng sản. Đến khuya mồng 1 sáng rạng ngŕy 2 tháng 5 năm 1975 các chiến sĩ hải quân cůng HQ.Trung Úy NVCông mới chịu rút lui. Những chiến sĩ vŕ tử sĩ trong cuộc kháng cự đó dů âm thầm vŕ vô danh nhưng có hồn thiên sông núi chứng giám và Tổ Quốc Việt Nam ghi ơn. Máu đào của những chiến sĩ Hải Quân kiên cường và bất khuất trong cuộc kháng cự đó đă hňa vào ḍng chiến sử của Hải Quân VNCH.

C̣n nhiều thành tích và chiến công khác của các Sĩ Quan Hải Quân Đặc Biệt rất oanh liệt đáng ghi vŕo trang sử của Hải quân VNCH (sẽ được ghi lại sau).

Tóm lại : Sĩ Quan Hải Quân các khóa Đặc Biệt lŕ một lực lượng của Bộ Tư Lệnh Hải Quân tuyển mộ,tổ chức vŕ được huấn luyện chu đáo : tất cả Sĩ Quan Hải Quân Đặc Biệt đều có một khả năng về Quân Sự vŕ Hải Nghiệp đồng nhất. Đa năng vŕ đa hiệu vốn lŕ gía trị vŕ cũng là niềm tự hào của họ.

Sĩ Quan Hải quân Chiến Binh và Sĩ Quan Hải Quân Đặc Biệt cùng chung một lực lượng bởi họ vốn là một : cùng chung đoạn đường chiến binh. Là một phần trái độn quan trọng cho sự bành trướng quân chủng Hải Quân vŕ đồng thời cũng là môt thực lực có khả năng cần thiết cho chiến trường miền Nam vào đầu thập niên 1970. Lực lượng này đă tạo nên những vết son cho quân chủng Hải Quân, đồng thời đă góp một phần nào cho trang sử oanh liệt của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Danh Sách Thủ Khoa của 5 Khóa Sĩ Quan Đặc Biệt Hải Quân Nha Trang :

- Thủ Khoa khóa 1 Đặc Biệt : HQ.Thiếu Úy Phạm Viết Khiết (1/70 Thủ Đức)

- Thủ Khoa khóa 2 Đặc Biệt : HQ.Trung Úy Nguyễn Văn Ba ( xuất thân khóa 5/69 Thủ Đức)

- Thủ Khoa khóa 3 Đặc Biệt : HQ.Trung Úy Lương Trung Minh (1/70 Thủ Đức)

- Thủ Khoa khóa 4 Đặc Biệt : HQ.Trung Tá Lê Phước Thiệt ( xuất thân từ Sĩ quan trừ bị Thủ Đức )

- Thủ Khoa khóa 5 Đặc Biệt : HQ.Trung Úy Nguyễn Văn Đô (1/70 Thủ Đức)

Mùa Hè năm 2001

Phạm Quốc Nam

một số bạn đồng khóa đồng môn hợp biên.