Phân Ưu

Thân Mẫu
Hải Quân Trung Úy: Trần xuân Hòa là:
Cụ Bà :Dương Thi Thanh
Đã về cỏi Phật ngày 3 tháng 8 năm 2012
.Tại :Santa Ana California ,U.S.A
Hưởng thượng thọ :95 tuổi
Hội Ái Hữu cựu Sĩ Quan Hải Quân các khóa Lưu Đày & Thân Hữu
Đồng Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình Anh Chi  Trần Xuân Hòa và tang quyến
Nguyện cầu hưong linh Cụ Bà sớm an nghĩ nơi miền Miên Viễn